3 Ревизии (4269b67c900ccf80c6e790472c5583795aa8d335)

Автор SHA1 Съобщение Дата
Sebastian Pipping 4269b67c90 Preislister: Fix column label mix-up and alignment преди 10 години
Sebastian Pipping f9c823df9c Remove disabled code leftover преди 10 години
Sebastian Pipping e20a8cb48b Add preislister quickhack преди 10 години