Browse Source

corrected polish locales a bit

Filip Bachul 6 years ago
parent
commit
49d62b8225
1 changed files with 49 additions and 49 deletions
 1. 49
  49
    data/locales/pl.lua

+ 49
- 49
data/locales/pl.lua View File

@@ -63,16 +63,16 @@ locale = {
63 63
   ["Buy with backpack"] = "Kupuj z plecakami",
64 64
   ["Cancel"] = "Anuluj",
65 65
   ["Cannot login while already in game."] = "Nie mozna zalogowac gdy juz w grze",
66
-  ["Cap"] = false,
66
+  ["Cap"] = "Ladownosc",
67 67
   ["Capacity"] = "Ladownosc",
68
-  ["Center"] = false,
68
+  ["Center"] = "Wysrodkuj",
69 69
   ["Channels"] = "Kanaly",
70 70
   ["Character List"] = "Lista postaci",
71 71
   ["Classic control"] = "Klasyczne sterowaie",
72
-  ["Clear current message window"] = false,
73
-  ["Clear Messages"] = false,
72
+  ["Clear current message window"] = "Wyczysc bierzace okno",
73
+  ["Clear Messages"] = "Wyczysc wiadomosci",
74 74
   ["Clear object"] = "Wyczysc obiekt",
75
-  ["Client needs update."] = false,
75
+  ["Client needs update."] = "Klient wymaga aktalizacji",
76 76
   ["Close"] = "Zamknij",
77 77
   ["Close this channel"] = "Zamknij kanal",
78 78
   ["Club Fighting"] = "Walka obuchem",
@@ -81,7 +81,7 @@ locale = {
81 81
   ["Connecting to game server..."] = "Laczenie z serwerem gry...",
82 82
   ["Connecting to login server..."] = "Laczenie z serwerem logowania...",
83 83
   ["Console"] = "Konsola",
84
-  ["Cooldowns"] = false,
84
+  ["Cooldowns"] = "Czasy odnowienia",
85 85
   ["Copy message"] = "Kopiuj wiadomosc",
86 86
   ["Copy name"] = "Kopiuj imie",
87 87
   ["Copy Name"] = "Kopiuj Imie",
@@ -100,7 +100,7 @@ locale = {
100 100
   ["Detail"] = "Szczegoly",
101 101
   ["Details"] = "Szczegoly",
102 102
   ["Disable Shared Experience"] = "Wylacz Dzielenie Doswiadczenia",
103
-  ["Dismount"] = false,
103
+  ["Dismount"] = "Zejdz z wierzchowca",
104 104
   ["Display connection speed to the server (milliseconds)"] = "Wyswietl ping do serwera (ms)",
105 105
   ["Distance Fighting"] = "Walka na odleglosc",
106 106
   ["Don't stretch/shrink Game Window"] = "Nie rozszerzaj/zwezaj Okna Gry",
@@ -109,7 +109,7 @@ locale = {
109 109
   ["Edit Text"] = "Edytuj tekst",
110 110
   ["Enable music"] = "Odtwarzaj muzyke",
111 111
   ["Enable Shared Experience"] = "Wlacz dzielenie doswiadczenia",
112
-  ["Enable smart walking"] = false,
112
+  ["Enable smart walking"] = "Wlacz inteligentne chodzenie",
113 113
   ["Enable vertical synchronization"] = "Wlacz synchronizacje pionowa",
114 114
   ["Enable walk booster"] = false,
115 115
   ["Enter Game"] = "Wejdz do gry",
@@ -118,7 +118,7 @@ locale = {
118 118
   ["Error"] = "Blad",
119 119
   ["Excessive Unjustified Player Killing"] = "Nadmierne Nieusprawiedliwione Zabijanie Graczy",
120 120
   ["Exclude from private chat"] = "Wyrzuc w prywatnej konwersacji",
121
-  ["Exit"] = false,
121
+  ["Exit"] = "Wyjdz",
122 122
   ["Experience"] = "Doswiadczenie",
123 123
   ["Filter list to match your level"] = "Wyswietl tylko odpowiednie dla mojego poziomu",
124 124
   ["Filter list to match your vocation"] = "Wyswietl tylko odpowiednie dla mojej klasy",
@@ -127,7 +127,7 @@ locale = {
127 127
   ["Fist Fighting"] = "Walka wrecz",
128 128
   ["Follow"] = "Podazaj",
129 129
   ["Force Exit"] = "Wymus Zamkniecie",
130
-  ["For Your Information"] = false,
130
+  ["For Your Information"] = "Dla twojej informacji",
131 131
   ["Free Account"] = "Darmowe Konto",
132 132
   ["Fullscreen"] = "Pelen ekran",
133 133
   ["Game"] = "Gra",
@@ -136,9 +136,9 @@ locale = {
136 136
   ["Graphics card driver not detected"] = "Nie wykryto karty graficznej",
137 137
   ["Graphics Engine:"] = "Silnik graficzny:",
138 138
   ["Head"] = "Glowa",
139
-  ["Healing"] = false,
140
-  ["Health Info"] = false,
141
-  ["Health Information"] = false,
139
+  ["Healing"] = "Leczenie",
140
+  ["Health Info"] = "Info o zyciu",
141
+  ["Health Information"] = "Informacje o zyciu",
142 142
   ["Hide monsters"] = "Ukryj potwory",
143 143
   ["Hide non-skull players"] = "Ukryj graczy bez skulla",
144 144
   ["Hide Npcs"] = "Ukryj NPCe",
@@ -183,16 +183,16 @@ locale = {
183 183
   ["Magic Level"] = "Poziom Magiczny",
184 184
   ["Make sure that your client uses\nthe correct game protocol version"] = "Upewnij sie, ze twoj klient\nuzywa wlasciwego protokolu gry.",
185 185
   ["Mana"] = "Mana",
186
-  ["Manage hotkeys:"] = "Skonfiguruj hotkeye:",
186
+  ["Manage hotkeys:"] = "Zarzadzaj hotkeyami:",
187 187
   ["Market"] = false,
188
-  ["Market Offers"] = false,
188
+  ["Market Offers"] = "Oferty",
189 189
   ["Message of the day"] = "Wiadomosc dnia",
190 190
   ["Message to "] = "Wiadomosc do ",
191 191
   ["Message to %s"] = "Wiadomosc do %s",
192 192
   ["Minimap"] = "Minimapa",
193 193
   ["Module Manager"] = "Menedzer modulow",
194 194
   ["Module name"] = "Nazwa modulu",
195
-  ["Mount"] = false,
195
+  ["Mount"] = "Wierzchowiec",
196 196
   ["Move Stackable Item"] = "Przenies przedmiot",
197 197
   ["Move up"] = "Przenies wyzej",
198 198
   ["My Offers"] = "Moje Oferty",
@@ -221,13 +221,13 @@ locale = {
221 221
   ["Open new channel"] = "Otworz nowy kanal",
222 222
   ["Options"] = "Opcje",
223 223
   ["Overview"] = "Podsumowanie",
224
-  ["Pass Leadership to %s"] = "Przekaz przywodztwo %s",
224
+  ["Pass Leadership to %s"] = "Oddaj przywodztwo %s",
225 225
   ["Password"] = "Haslo",
226
-  ["Piece Price:"] = false,
226
+  ["Piece Price:"] = "Cena jednego przedmiotu",
227 227
   ["Please enter a character name:"] = "Podaj nazwe postaci:",
228 228
   ["Please, press the key you wish to add onto your hotkeys manager"] = "Nacisnij klawisz, ktory chcesz dodac do menedzera skrotow klawiszowych",
229
-  ["Please Select"] = false,
230
-  ["Please use this dialog to only report bugs. Do not report rule violations here!"] = false,
229
+  ["Please Select"] = "Prosze wybrac",
230
+  ["Please use this dialog to only report bugs. Do not report rule violations here!"] = "Zglaszaj tylko bledy gry, nie lamanie zasad",
231 231
   ["Please wait"] = "Prosze czekac",
232 232
   ["Port"] = "Port",
233 233
   ["Position:"] = "Pozycja:",
@@ -237,21 +237,21 @@ locale = {
237 237
   ["Primary"] = "Podstawowy",
238 238
   ["Protocol"] = "Protokol",
239 239
   ["Quest Log"] = "Dziennik Misji",
240
-  ["Randomize"] = false,
241
-  ["Randomize characters outfit"] = false,
240
+  ["Randomize"] = "Losuj",
241
+  ["Randomize characters outfit"] = "Ustaw losowy wyglad",
242 242
   ["Reason:"] = "Powod:",
243 243
   ["Refresh"] = "Odswiez",
244 244
   ["Refresh Offers"] = "Odswiez Oferty",
245 245
   ["Regeneration Time"] = "Czas Regeneracji",
246 246
   ["Reject"] = "Odrzuc",
247
-  ["Reload All"] = "Przeladuj Wszystko",
247
+  ["Reload All"] = "Zaladuj ponownie wszystko",
248 248
   ["Remember account and password when starts client"] = "Zapamietaj identyfikator konta oraz haslo",
249 249
   ["Remember password"] = "Zapamietaj haslo",
250 250
   ["Remove"] = "Usun",
251 251
   ["Remove %s"] = "Usun %s",
252 252
   ["Report Bug"] = "Zglos Blad",
253 253
   ["Reserved for more functionality later."] = "Zarezerowane dla przyszlych funkcjonalnosci.",
254
-  ["Reset Market"] = false,
254
+  ["Reset Market"] = "Zaladuj market ponownie",
255 255
   ["Revoke %s's Invitation"] = "Odmow na zaproszenie gracza %s",
256 256
   ["Rotate"] = "Obroc",
257 257
   ["Rule Violation"] = "Zlamanie Regul",
@@ -275,7 +275,7 @@ locale = {
275 275
   ["Shielding"] = "Obrona tarcza",
276 276
   ["Show all items"] = "Pokaz wszystkie przedmioty",
277 277
   ["Show connection ping"] = "Wyswietl ping",
278
-  ["Show Depot Only"] = false,
278
+  ["Show Depot Only"] = "Pokaz tylko przedmioty z depozytu",
279 279
   ["Show event messages in console"] = "Pokaz wydarzenia w konsoli",
280 280
   ["Show frame rate"] = "Pokaz FPS",
281 281
   ["Show info messages in console"] = "Pokaz informacje w konsoli",
@@ -288,17 +288,17 @@ locale = {
288 288
   ["Show status messages in console"] = "Pokaz status w konsoli",
289 289
   ["Show Text"] = "Pokaz Tekst",
290 290
   ["Show timestamps in console"] = "Pokaz znaczniki czasu w konsoli",
291
-  ["Show your depot items only"] = false,
291
+  ["Show your depot items only"] = "Pokaz tylko przedmioty z depozytu",
292 292
   ["Skills"] = "Umiejetnosci",
293 293
   ["Soul"] = "Dusze",
294
-  ["Soul Points"] = "Punkty Duszy",
295
-  ["Special"] = false,
294
+  ["Soul Points"] = "Punktey Duszy",
295
+  ["Special"] = "Specialne",
296 296
   ["Speed"] = "Predkosc",
297
-  ["Spell Cooldowns"] = false,
297
+  ["Spell Cooldowns"] = "Czas odnowienia czaru",
298 298
   ["Spell List"] = "Lista Zaklec",
299 299
   ["Stamina"] = "Wytrzymalosc",
300
-  ["Statement:"] = false,
301
-  ["Statement Report"] = false,
300
+  ["Statement:"] = "Wyrazenie",
301
+  ["Statement Report"] = "Reportuj wyrazenie",
302 302
   ["Statistics"] = "Statystki",
303 303
   ["Stop Attack"] = "Anuluj atak",
304 304
   ["Stop Follow"] = "Przestan podazac",
@@ -311,7 +311,7 @@ locale = {
311 311
   ["Terminal"] = "Terminal",
312 312
   ["There is no way."] = "Nie ma drogi.",
313 313
   ["Title"] = "Tytul",
314
-  ["Total Price"] = "Cena sumaryczna",
314
+  ["Total Price"] = "Cena calosci",
315 315
   ["Trade"] = "Handel",
316 316
   ["Trade with ..."] = "Handluj z ...",
317 317
   ["Trying to reconnect in %s seconds."] = "Ponowna proba laczenia za %s sekund.",
@@ -320,15 +320,15 @@ locale = {
320 320
   ["Unable to logout."] = "Nie mozna sie wylogowac.",
321 321
   ["Unignore"] = "Anuluj Ignorowanie",
322 322
   ["Unload"] = "Wylacz",
323
-  ["Update needed"] = false,
323
+  ["Update needed"] = "Wymagana aktualizacja",
324 324
   ["Use"] = "Uzyj",
325 325
   ["Use on target"] = "Uzyj na celu",
326 326
   ["Use on yourself"] = "Uzyj na sobie",
327 327
   ["Use with ..."] = "Uzyj z ...",
328 328
   ["Version"] = "Wersja",
329 329
   ["VIP List"] = "Lista VIP",
330
-  ["Voc."] = false,
331
-  ["Vocation"] = "Klasa",
330
+  ["Voc."] = "Profesja",
331
+  ["Vocation"] = "Profesja",
332 332
   ["Waiting List"] = "Lista Oczekujacych",
333 333
   ["Website"] = "Strona:",
334 334
   ["Weight:"] = "Waga:",
@@ -339,14 +339,14 @@ locale = {
339 339
   ["You are burning"] = "Palisz sie",
340 340
   ["You are cursed"] = "Jestes przeklety",
341 341
   ["You are dazzled"] = "Jestes oslepiony",
342
-  ["You are dead."] = "Zginales marnie.",
342
+  ["You are dead."] = "Jestes martwy.",
343 343
   ["You are dead"] = "Jestes martwy",
344 344
   ["You are drowning"] = "Topisz sie",
345
-  ["You are drunk"] = "Caly swiat wiruje",
345
+  ["You are drunk"] = "Jestes pijany",
346 346
   ["You are electrified"] = "Jestes porazony pradem",
347
-  ["You are freezing"] = "Marzniesz",
348
-  ["You are hasted"] = "Zapieprzasz",
349
-  ["You are hungry"] = "Burczy ci w brzuchu",
347
+  ["You are freezing"] = "Zamarzasz",
348
+  ["You are hasted"] = "Masz zwiekszona predkosc ruchu",
349
+  ["You are hungry"] = "Jestes glodny",
350 350
   ["You are paralysed"] = "Jestes sparalizowany",
351 351
   ["You are poisoned"] = "Jestes zatruty",
352 352
   ["You are protected by a magic shield"] = "Jestes chroniony magiczna tarcza",
@@ -363,16 +363,16 @@ locale = {
363 363
   ["Your Capacity:"] = "Twoja Ladownosc:",
364 364
   ["You read the following, written by \n%s\n"] = false,
365 365
   ["You read the following, written on \n%s.\n"] = false,
366
-  ["Your Money:"] = false,
367
-  ["Enable dash walking"] = false,
366
+  ["Your Money:"] = "Twoje pieniadze",
367
+  ["Enable dash walking"] = "Wlacz szybsze chodzenie (dash walking)",
368 368
   ["Will boost your walk on high speed characters"] = "Przyspieszy poruszanie sie postaci o wysokiej predkosci",
369 369
   ["Display creature names"] = "Wyswietlaj nazwy potworow",
370 370
   ["Display creature health bars"] = "Wyswietlaj paski zycia potworow",
371 371
   ["Display text messages"] = "Wyswietlaj wiadomosci tekstowe",
372 372
   ["Change language"] = "Zmien jezyk",
373
-  ["Enable lights"] = "Odblokuj oswietlenie",
374
-  ["Enable audio"] = "Odblokuj dzwiek",
375
-  ["Enable music sound"] = "Odblokuj muzyke",
373
+  ["Enable lights"] = "Wlacz oswietlenie",
374
+  ["Enable audio"] = "Wlacz dzwiek",
375
+  ["Enable music sound"] = "Wlacz muzyke",
376 376
   ["Music volume: %d"] = "Glosnosc muzyki: %d",
377 377
 		["Audio"] = "Dzwiek",
378 378
 		["Server List"] = "Lista serwerow",
@@ -391,18 +391,18 @@ locale = {
391 391
 		["Your Capacity"] = "Twoj udzwig",
392 392
 		["Search"] = "Szukaj",
393 393
 		["Sell All"] = "Sprzedaj wszystko",
394
-		["Statement"] = false,
394
+		["Statement"] = "Stanowisko",
395 395
 		["Reason"] = "Powod",
396 396
 		["Action"] = "Akcja",
397 397
 		["Comment"] = "Komentarz",
398
-		["Balance"] = false,
398
+		["Balance"] = "Stan konta",
399 399
 		["Offer Type"] = "Typ oferty",
400
-		["Piece Price"] = false,
400
+		["Piece Price"] = "Cena jednego",
401 401
 		["Find"] = "Szukaj",
402 402
 		["Formula"] = "Formula",
403 403
 		["Group"] = "Groupa",
404 404
 		["Type"] = "Typ",
405
-		["Cooldown"] = false,
405
+		["Cooldown"] = "Czas odnowienia",
406 406
 		["Premium"] = false,
407 407
 		["Any"] = "Dowolny",
408 408
 		["Sorcerer"] = "Czarodziej",

Loading…
Cancel
Save